To view the desktop site, press the "View the desktop site" button at the bottom of the pageOK

Terms of Use \\

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ Ποδο-σφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» και τον δ. τ. ««ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ Π.Α.Ε» (εφεξής «ΠΑΕ ΑΕΚ»), εταιρεία που δημιούργησε και διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.aekfc.gr (εφεξής o «ιστότοπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους παρακάτω ό-ρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του ιστοτόπου καλείται να διαβάσει και να αποδεχθεί την επίσκεψη /χρήση των σελίδων-υπηρεσιών του ιστοτόπου μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Στο εξής , όπου αναφέρονται δικαιώματα, υποχρεώσεις και ιδιοκτησίες του ιστοτόπου, εννοούνται τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ιδιοκτησίες της ΠΑΕ ΑΕΚ.

1. ΠΡΟΙΜΙΟ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρέχει στους επισκέπτες – χρήστες του ιστοτόπου υπηρεσίες, σελίδες, επι-λογές, διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες αγο-ρών προϊόντων και εισιτηρίων, οπτικοακουστικό υλικό, ενημέρωση για τις αγωνιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της ΠΑΕ ΑΕΚ, διασκέδαση, διαφημίσεις κλπ. Οι υπάρχουσες και τυχόν μελλοντικές νέες υπηρεσίες υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο .

Η ΠΑΕ ΑΕΚ μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο του ιστότοπου ή να καταρ-γεί τις υπηρεσίες ή μέρος αυτών και να ενημερώνει σχετικά τους χρήστες .

Ο επισκέπτης –χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου και εί-ναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολο-γικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του. Στο παρόν γίνεται ενημέ-ρωση για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών σύμφω-να με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε 2016/679) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες /χρήστες του ιστότοπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβα-ση στις υπηρεσίες του ιστότοπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανήλικους και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Εάν ανήλικοι χρήστες αυ-τοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατόν να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη. Όπου οι παρεχό-μενες υπηρεσίες είναι κατάλληλες και για ανηλίκους, αυτοί θα πρέπει πάντοτε να βρίσκο-νται υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών σχεδί-ων, videos, γραφικών, κειμένων, υπηρεσιών και όλα τα αρχεία του αυτού του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΠΑΕ ΑΕΚ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτε-λέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος και φέρουν τα σήματα των α-ντίστοιχων οργανισμών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω από τον χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο, ο χρήστης αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για α-ποζημίωση των ανωτέρω.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες /μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου και απο-δέχονται την αποκλειστική ευθύνη τους σχετικά με τα παρακάτω για :

1. Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή email οποιουδήποτε περιε-χομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, συκοφαντικό, απειλητικό, χυδαίο, άσεμνο προσβλη-τικό, ενοχλητικό ρατσιστικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, εκφράζει εμπάθεια και κάθε είδους διακρίσεις.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστης/μέλους ή παραπλανητική δήλωση.

4. Παραχάραξη ή αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών.

5. Αποστολή, ανάρτηση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, αρχεία – προγράμματα που διακόπτουν, προκαλούν βλάβη, καταστρέφουν τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή παραβιάζει ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα , σήματα ή άλλα δικαιώματα και τρίτων.

6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάστα-σης από άτομο που δεν νομιμοποιείται να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

7 . Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση οποιασδήποτε εθνικής, Ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθε-σίας.

8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτική ζωής και των δικαιωμάτων τρίτων (π.χ. συλλογή ή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών /μελών). Ο ιστό-τοπος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο πα-ραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης .

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

O λογαριασμός παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης /χρήστης ολοκληρώ-σει την διαδικασία εγγραφής που έχει ορισθεί, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπι-κού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος (user name). Τα μέλη παραμένουν α-ποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα το λογαριασμό του (user account) και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώνει τον ιστότοπο ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώ-σεις για προωθητικές ενέργειες. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον ιστότοπο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε τυχόν παραβίασης ασφαλείας .

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν, να ακολουθήσουν, να υλοποιήσουν και εφαρμόσουν την παρούσα ρή-τρα.

6. ΕΓΓΡΑΦΗ

Εφόσον ο επισκέπτης /χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ιστότοπου συμ-φωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς , έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον ιστότοπο και β) να ενημερώνει τον ιστότοπο για τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Με την αποστολή από τον ιστότοπο των κωδικών πρόσβασης, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και ο χρήστης / μέλος τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παρόντες ό-ρους χρήσης και γνωρίζει αυτούς.

7. ΒΛΑΒΗ –ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον ιστότοπο για οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει με τρίτους λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέτει για ανάρτηση, δημοσίευση κλπ. μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου.

8. ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/ μέλη.

9. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ιστότοπος δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία ή και την τυχόν εμπορική συναλλα-γή του χρήστη / μέλους με τους τρίτους που διαφημίζονται στον ιστότοπο.

10. COOKIES

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί COOKIES για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του.

11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Γενικά για τα Cookies
Θεωρούμε σημαντικό να ξέρετε ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστο-σελίδα μας και για ποιους λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Στόχος μας είναι η σωστή ε-νημέρωση και προστασία σας αλλά και η καλύτερη εμπειρία από την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας.

Έτσι χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας της, τη σωστή πε-ριήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή δια-φημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμο-ποιούν τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδί-κτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεστε διάφορες σελίδες στο διαδί-κτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά, οι προσωπικές σας προτι-μήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν και κάθε φορά που θα μπαίνατε σε μία ιστο-σελίδα, θα ήταν σαν να μπαίνατε για πρώτη φορά. Τα cookies είναι απόλυτα ασφαλή και δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου.

Ποια Cookies χρησιμοποιούνται;

Η ιστοσελίδα μας όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσει ομαλά και να εξυ-πηρετήσει στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιεί cookies. Στα επόμενα tabs αναλύουμε τις τέσσερις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται

Απολύτως Απαραίτητα - Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημα-σίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Τα Cookies αυτά σας επιτρέπουν να κάνε-τε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του ιστότοπου, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα και χωρίς αυτά, η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου δεν εί-ναι δυνατή.

Cookies Λειτουργικότητας / Προτιμήσεων - Τα cookies λειτουργικότητας επι-τρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως γλώσσα, currency κλπ., ώ-στε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies, δεν είναι δυ-νατόν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Στην περίπτωση που απορρίψετε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου μας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας στο περιεχό-μενό του. Για παράδειγμα σε κάθε κλικ που θα κάνετε στη σελίδα, να σας ζητάει ξανά και ξανά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Cookies Στατιστικών - Πρόκειται για τα cookies που αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, (για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτο-νται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των επιδόσε-ων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Marketing - Τα Cookies στόχευσης και διαφήμισης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειές σας στον διαδικτυακό τόπο. Σκοπός είναι να συλλέξουμε πλη-ροφορίες όπως αριθμό επισκεπτών, αριθμό σελίδων που προβλήθηκαν κλπ., ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που σας παρέχονται, ανάλογα τις προτιμήσεις σας. Όσον α-φορά τις διαφημίσεις, παρόλο που ο ιστότοπος μας δεν φιλοξενεί διαφημίσεις, όταν επισκεφτείτε κάποιον τρίτο ιστότοπο ή μέσω κοινωνικής δικτύωσης ο οποίος χρησι-μοποιεί διαφημίσεις, ενδέχεται να δείτε διαφήμιση που σχετίζεται με τον ιστότοπο μας και κάποιο είδος που είχατε δει κατά την πλοήγησή σας σε αυτόν.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης / επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών κλπ. στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία . Τα περιεχόμε-νά του παρέχονται όπως ακριβώς είναι και ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπη-ρεσίες κλπ., θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα και λάθη. Δεν εγγυάται ότι το site ή άλλα δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ούτε εγγυάται την ορθότητα, πληρό-τητα και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών κλπ. Το κόστος των πιθα-νόν διορθώσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστό-τοπος αυτός ούτε η εταιρεία που τον διαχειρίζεται ή τον εκμεταλλεύεται εμπορικά.

13 . ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπος διαθέτει υπερσυνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμο-γές τους οποίους δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα των υπηρεσιών και σελίδων που παραπέμπει μέσω «δεσμών» ή hyperlinks ή διαφημιστικών ban-ners.

14. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

Ο ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου μεριμνώντας για την προστασία των προσωπι-κών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Ο χρήστης, ως συνε-τός καταναλωτής, οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα που του παρέχονται σε κάθε περίπτωση με αποκλειστική δική τους ευθύνη και όχι του παρόντος ιστότοπου. Στις περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών/μελών και του ιστότοπου, ο ιστότοπος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις οικείες διατά-ξεις του Νόμου . Έτσι, ο ιστότοπος υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν πε-ριλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης.

15. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο χρήστης ετοιμάζει την παραγγελία του προσθέτοντας τα προϊόντα που επιθυμεί να αγο-ράσει στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» του ακολουθώντας βήμα-βήμα την απλή διαδικασία που προ-βλέπει ο ιστότοπος. Η πραγματοποίηση της παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, τους όρους της οποίας ανεπιφύλακτα αποδέχεται ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας.

16. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο τρόπος καταβολής τιμήματος επιλέγεται από τον χρήστη και περιλαμβάνει την δυνατό-τητα χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών της PayPal, την αντικαταβολή, την πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Ο χρήστης/πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Οι αγορές μέσω του ιστότοπου διεκπεραιώνονται από τρίτο πάροχο, τραπεζικό ίδρυμα ή νομίμως α-δειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος πάροχο υπηρεσιών πληρωμής. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με βάση τους όρους του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών, στην ιστο-σελίδα του οποίου γίνεται ασφαλής παραπομπή (redirect). Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για κανέναν λόγο ή αιτία και με κανέναν τρόπο για τους όρους διεκπεραίωσης αυτών των συ-ναλλαγών ή τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι ανωτέρω πάρο-χοι με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Πληρωμή με αντικαταβολή:

Εάν ο χρήστης/πελάτης επιλέξει πληρωμή με αντικαταβολή, η πληρωμή του παραγγελθέ-ντος προϊόντος γίνεται από το χρήστη/πελάτη κατά τη στιγμή της παράδοσης του, με με-τρητά που παραδίδονται στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών.

17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παράδοση των προϊόντων στον χρήστη/πελάτη πραγματοποιείται από ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) στην ταχυδρομική διεύθυνση που ο χρήστης/πελάτης έχει δηλώ-σει στο στάδιο της παραγγελίας ότι επιθυμεί να παραδοθούν. Ο ιστότοπος δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος των συνεπειών που οφείλονται σε καθυστέρηση παράδοσης ή απώ-λεια του δέματός εκ μέρους του μεταφορέα. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας, ο χρήστης/πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι τα προϊό-ντα αντιστοιχούν στην παραγγελία του και να επισημάνει, σε αντίθετη περίπτωση, οποια-δήποτε ανωμαλία. Η επιστροφή των προϊόντων δεν θα γίνει δεκτή παρά μόνον για προϊόντα που βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, με την αρχική τους συσκευασία.

18 . ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φόρο Προ-στιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ο ιστότοπος επιφυλάσσει το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που αφορούν στα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος σε οποιαδήποτε στιγμή αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

19 . ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο ιστότοπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπο και πωλούνται από το ηλεκτρονικό του κατάστημα να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα διαπιστωθεί ότι δεν είναι διαθέσιμο, το προσωπικό του ιστοτόπου δεσμεύεται να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληροφορώντας το χρήστη/πελάτη για την προθεσμία εντός της οποίας θα μπορεί να παραδοθεί το προϊόν.

20. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εάν αποσταλεί στον χρήστη/πελάτη εκ παραδρομής προϊόν άλλο από αυτό στο οποίο αντι-στοιχεί η παραγγελία του ή ελλαττωματικό προϊόν, όπως η παραγγελία είναι καταγεγραμ-μένη στο επιβεβαιωτικό μήνυμα που αποστέλλει ο ιστότοπος με τις λεπτομέρειες της πα-ραγγελίας του, τότε ο ιστότοπος ευθύνεται για την αποστολή του ορθού προϊόντος στον χρήστη/πελάτη, αφού επιστραφεί από τον τελευταίο το εκ παραδρομής παραδοθέν προϊόν. Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση οφείλει να επιστρέφει το προϊόν που εκ παραδρομής έλαβε από τον ιστότοπο σε αυτόν ανέπαφο, ήτοι το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με την αρχική του συσκευασία. Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν επι-στρέψει το προϊόν που εκ παραδρομής έλαβε στην αρχική του κατάσταση, τότε αυτός θα επιβαρυνθεί με το κόστος αυτού. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα/αμέλεια του πελάτη/χρήστη, ο τελευταίος επιβαρύνεται με τα νέα επιπρόσθετα έξοδα αποστολής των προϊόντων.

21. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας αποτελεί προτεραιότητά μας ώστε να απολαμ-βάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Στα πλαίσια αυτής της διαρκούς προσπάθειας, αμέσως παρακάτω θα σας εξηγήσουμε τη φύση και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που χειριζόμαστε καθώς και τα δι-καιώματά σας σε αυτό, ώστε στη συνέχεια, να μπορέσετε να κάνετε χρήση των παρεχό-μενων υπηρεσιών μας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς τα φυσικά πρό-σωπα που κάνετε χρήση του παρόντος ιστότοπου και μπορεί να οδηγήσει στην γνώση ή εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Ενδεικτικά τέτοιες πληροφορίες είναι το ονοματεπώ-νυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνό σας κ.λ.π. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτομα-τοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προ-σωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση ή οργάνωση η διάρθρωση, η απο-θήκευση η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών η χρήση η κοινολόγηση με διαβίβαση η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης η συσχέτιση, ο συν-δυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρα 4 παρ. 1&2 Γενικού Κανονι-σμού Προστασίας Δεδομένων).

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δεν αφορούν σε καμία περίπτωση ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως αυτές εξειδικεύονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νο-μοθεσία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν την φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που α-φορούν την υγεία ή τη σεξουαλική συμπεριφορά του υποκειμένου ή τον γενετήσιο προ-σανατολισμό. Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δεν αφορούν σε ποινικές καταδίκες, αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας. Ειδικότερα :

1. Κατά την έκδοση εισιτηρίων διαρκείας μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλου-θα δεδομένα για εσάς :

*Όνομα
*Επίθετο
*Πατρώνυμο
*Ημερομηνία γέννησης
* Στοιχεία επικοινωνίας (email , τηλέφωνο, διεύθυνση αλληλογραφίας)
* ΑΦΜ
*ΔΟΥ
*ΑΜΚΑ
*Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας .

2 . Κατά την έκδοση απλών εισιτηρίων μπορούν να συλλεχθούν τα ακό-λουθα δεδομένα για εσάς :
* Όνομα
* Επίθετο
* ΑΜΚΑ

3. Όταν εισέρχεσθε στον χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα για εσάς:
* Φωτογραφικό υλικό μέσω της λήψης πλάνων του αγώνα με σκοπό την προώθηση της εικόνας της ΠΑΕ ΑΕΚ.
*Υλικό από βιντεοσκόπηση .

4.Κατά την εγγραφή ,σύνδεση και παραγγελία . 
Όταν είστε έτοιμοι να παραγγείλετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά πεδία στα οποία υπάρχουν υποχρεω-τικά και προαιρετικά πεδία εγγραφής πληροφοριών. Από τα υποχρεωτικά πεδία συλλέγο-νται οι αναγκαίες πληροφορίες για την ολοκλήρωση και παράδοση της παραγγελίας στις οποίες αναγκαστικά περιλαμβάνονται, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση για την παρά-δοση και την τιμολόγηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής που εσείς έχετε επιλέξει.

5. Εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όπως π.χ . το ονομα-τεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τη-λεφώνου, κατά την διάρκεια επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδί-κτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε το site μας, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμέ-νες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στα-τιστικούς σκοπούς.

6 . Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ιδίως όταν επισκέπτεσθε τo site μας, κατά την εγγραφή σας, κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό πελάτη, ή όταν παραγγέλνετε προϊόντα. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεσμευόμενοι πάντα από την Ευρωπαική και Εθνική νομοθεσία και από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται κατόπιν ανωνυμοποίησης ή ψευδονυμο-ποίησής τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τυχόν διαρροής τους.

22 . ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κυρίως:
α) Από εσάς
β) Αυτόματα
Α) Επίσκεψη στο site
 • Αρχεία καταγραφής
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του site μας, τα ακόλουθα στοιχεία, κατά κανόνα, θα αποθηκεύονται για τεχνικούς λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:
 •  Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης
 •  η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση)
 •  τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε
 •  η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης
 •  τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης
 • λειτουργικό σύστημα
23 . ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Ο ιστότοπος δύναται να επεξεργαστεί νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρα-κάτω σκοπούς:
α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ ΑΕΚ .
β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση της ΠΑΕ ΑΕΚ με τις έννομες υπο-χρεώσεις της ΠΑΕ.
γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ΠΑΕ ΑΕΚ.
δ) Για λόγους δημοσίου συμφέροντος (εφόσον δίνουμε υλικό από τις κάμερες στην ΕΛΛΗΝΙ-ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ).
ε) Για διαχείριση κινδύνων της ΠΑΕ ΑΕΚ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από την αθλητική νομοθεσία .
στ) Για την προστασία της περιουσίας της ΠΑΕ ΑΕΚ, την προάσπιση ασφάλειας της και την διεκδίκηση δικαστικών αξιώσεων έναντι τρίτων για ζημίες στην περιουσία της.
ζ) Διαχείριση του ιστότοπου και των συνδεομένων εφαρμογών και δραστηριοτήτων.
η) Για την αποστολή προϊόντων που έχουν αγοραστεί μέσω του ιστότοπου ή συνδεομένων εφαρμογών.
ι) Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου.
κ) Για την εξατομίκευση για τον χρήστη του ιστότοπου.
λ) Για την προώθηση λογαριασμών, τιμολογίων κλπ. για να εισπραχθούν από τον ιστότοπο πληρωμές από τον χρήστη.
μ) Για την αποστολή σε εσάς εμπορικών, προωθητικών ενημερώσεων από υφιστάμενους ή μελλοντικούς χορηγούς και επίσημους συνεργάτες της ΠΑΕ ΑΕΚ, ενημερώσεις για νέα και ειδήσεις της Ομάδας, κληρώσεις, διαγωνισμούς, Ακαδημίες, ΑΕΚshop, εφόσον έχετε ρητά συγκατατεθεί για το σκοπό αυτό.
ν) Για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων, ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον το έχετε ρητά παρέχει την συγκατάθεσή σας.
ξ) Για να διατηρείται ο ιστότοπος και οι εφαρμογές ασφαλείς.
ο) Για να διαχειρίζεται ερωτήματα κλπ. χρηστών.
π) Για να επαληθεύεται η συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του ιστότοπου.

Χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του χρήστη, ο ιστότοπος δεν θα διαθέσει τα προσωπικά του στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς εμπορικής προώθησης του ι-δίου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους. Με την εγγραφή σας στο Νewsletter , αποδέχεσθε να λαμβάνετε ενημέρωση για σημαντικά νέα και ενημερώσεις της Ομάδας μας, προσφορές, εμπορικές προωθητικές ενέργειες και συνέργειες με υφιστάμενους και μελλοντικούς χορηγούς και επίσημους συνεργάτες, δώρα, κληρώσεις, διαγωνισμούς , εκδηλώσεις της ΠΑΕ ΑΕΚ, της Ακαδημίας μας και του ΑΕΚSHOP.

24. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ‘Η ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστότοπος δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή και να ανακαλέσουν την εγγραφή τους ή τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή μέσω αποστολής φαξ στον ιστότοπο.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που διατηρείτε προσωπικό λογαριασμό στο www.aekfc.gr, έχετε δικαίωμα να τον διαγράψετε ανά πάσα στιγμή υπό τις προϋποθέσεις διατήρησης προσωπικών δεδομένων με βάση την πολιτική της Εταιρίας μας όπως ορίζεται στον υπ' αριθμόν 27 Όρο του παρόντος.

25. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών /χρηστών μελών του ιστότο-που σε κανένα τρίτο φορέα, παρά μόνον εάν:
 •  Είχε την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων τους.
 •  Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συνεργάζο-νται με τον ιστότοπο καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή και παραγγε-λιών των χρηστών και στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ο-ρίζονται στην παρούσα Πολιτική.
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και τις αρμόδιες και μόνον αρχές.
 • Ο ιστότοπος δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών:
  • α) Στο βαθμό που είναι υποχρεωμένος από τον νόμο.
  • β) λόγω υφιστάμενης ή ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.
  • γ) για την άσκηση νομίμων αξιώσεων και για την προστασία των δικαιωμάτων του.
 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .

Προκειμένου να λειτουργήσει το site και να ολοκληρωθούν οι παραγγελίες σας συνερ-γαζόμαστε με διάφορες εταιρείες όπως π.χ. κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής, εται-ρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, τραπεζικές εταιρείες, μεταφορικές στις οποίες διαβιβά-ζουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των συμβάσεών μας. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες συνεργάζονται με εμάς ως εξωτερικοί συνεργάτες επε-ξεργασίας δεδομένων, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ως εκ τούτου, έχουμε συνάψει συμφωνίες με αυτές τις εταιρείες αναφερόμενοι στη λήψη μέτρων ασφαλείας και στην παρακολούθηση των μέτρων αυτών σε τακτική βάση. Στις ως άνω συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες διαβιβάζουμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα των πελατών μας προκειμένου να είναι εφικτή η μεταξύ μας σύμ-βαση πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. H εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και στα πλαίσια των προβλεπόμενων ενεργειών του Ευρωπαικού και Εθνικού δικαίου. Επιπλέον με τις ως άνω τρίτες εταιρείες έχουμε υπογράψει συμβάσεις τήρησης της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

26 . ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Οι πληροφορίες που συλλέγει ο ιστότοπος δεν θα υποστούν επεξεργασία ούτε θα μετα-φερθούν ή διαβιβασθούν σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα που δεν εφαρμόζει νόμους προστα-σίας προσωπικών δεδομένων.

27. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
H ΠΑΕ ΑΕΚ δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την διάρκεια μίας αγωνιστι-κής περιόδου για εμπορικές , προωθητικές ενέργειες της , των χορηγών και επισήμων συνερ-γατών της , ενημερώσεις , εκδηλώσεις , νέα και ειδήσεις της Ομάδας , κληρώσεις , διαγωνι-σμούς , και όπως η αγωνιστική περίοδος καθορίζεται από τις επίσημες αρμόδιες αθλητικές αρχές.

Kατ ‘ εξαίρεση από τα παραπάνω , θα διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες και έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα από ένα (1) έτος μέχρι είκοσι (20) έτη, ανάλογα με τους παρακάτω σκοπούς και για όσο προβλέπεται εκ του νόμου :
- Για τις νόμιμες υποχρεώσεις μας , υποχρεώσεις μας εκ του νόμου προς φορολογικές αρχές , αρχές κοινωνικής ασφάλισης και λοιπούς άλλους φορείς .
- Για την προστασία έννομου συμφέροντος της ΠΑΕ ΑΕΚ και την θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας .
- Για την άσκηση νομίμων διαδικασιών και αξιώσεών μας , εξωδίκων και δικαστικών, υ-φιστάμενων και ενδεχόμενων μελλοντικών .

28. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστότοπος λαμβάνει κάθε οργανωτικό και τεχνολογικό μέτρο προφύλαξης και μέτρα α-σφάλειας για να εμποδίσει την απώλεια , αλλοίωση ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών δε-δομένων και η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την ΠΑΕ ΑΕΚ διεξά-γεται αποκλειστικά και μόνον από εντεταλμένο για αυτόν σκοπό προσωπικό της ΠΑΕ.

29. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον ιστότοπο να του παρέχει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που το αφορούν, με την επίδειξη των κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων για την ταυτότητά του.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε από τον ιστότοπο να μην επεξεργάζεται τα στοιχεία του για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα :

*Πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων σας.

Μπορείτε να αιτη-θείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε σχετικά με προσωπικά δεδομένα σας που η ΠΑΕ ΑΕΚ τηρεί για εσάς και να ζητήσετε την τροποποίηση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή διαγρα-φή των πληροφοριών αυτών.

*Περιορισμού της επεξεργασίας τους.
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίω-μα να αποκλείσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεομέ-νων. Δηλαδή μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά δεν θα έχουμε την δυνα-τότητα να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται με την συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία είναι νόμιμη , απαραίτητη είτε για τη θεμελίωση, την ά-σκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της ΠΑΕ ΑΕΚ, είτε για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είτε για την προαρ-τασία εννόμου συμφέροντος μας .

*Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας .

Το δικαίωμα αυτό σας επι-τρέπει να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς έννομου συμφέροντος. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της ΠΑΕ ΑΕΚ, η ΠΑΕ ΑΕΚ θα συμ-μορφώνεται με την αντίρρησή σας και θα παύει την συγκεκριμένη επεξεργασία εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι κατισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή η εν λόγω επεξεργασία γίνε-ται για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΠΑΕ.

*Φορητότητας.

Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλ-λους υπεύθυνους επεξεργασίας. Δηλαδή έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις πληρο-φορίες που τηρούμε για εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώμα-τός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομέ-να σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εναλλακτικά, μπορούμε να αποστείλουμε απευ-θείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει α) για δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλ. χωρίς αυτόματη παρέμβαση β) για δεδομένα που έ-χουν παρασχεθεί από εσάς γ) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάση της συγκατάθεσής σας ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.

*Ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Στις περιπτώσεις που επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με βάση την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και η ΠΑΕ ΑΕΚ θα παύσει τη συγκε-κριμένη δραστηριότητα για την οποία είχατε προηγουμένως συναινέσει, εκτός εάν υπάρχει εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομέ-νων σας για τον σκοπό αυτό, περίπτωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε.

* Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δι-καίωμα να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, η οποία για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ 115 23, Αθήνα.

Φαξ: +30 -210- 6475 628

Τηλ: +30 – 210- 6475 600

Ηλ. ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ο ιστότοπος θα εξετάσει και θα απαντήσει στα άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την πα-ραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μή-νες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος.

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας που αφορούν στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ –ΑΕΚ Ποδο-σφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία»:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 131260660000.
ΑΦΜ. 997364193 , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ : ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ –ΜΑΡΟΥΣΙ –ΑΤΤΙΚΗ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΜΗΝΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ
ΤΗΛ: 210- 68 55 850 .
ΦΑΞ: 210- 68 55 150 .
E-mail : info@aekfc.gr

30. EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήπο-τε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Κάθε τροποποίηση των όρων αυτών θα γίνεται μόνον εγγράφως.

Ο χρήστης / επισκέπτης / μέλος του ιστότοπου που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς.

Ο ιστότοπος δύναται να επικαιροποιεί και αλλάζει την παρούσα, δημοσιεύοντας την στον ιστότοπο και με αυτόν τον ίδιο τρόπο να ενημερώνει για την επικαιροποίησή της και τις τυχόν αλλαγές της τους χρήστες- μέλη /επισκέπτες του ιστότοπου.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών / μελών /επισκεπτών του ιστό-τοπου υπόκειται στους Όρους του παρόντος, στην Ελληνική νομοθεσία και στον Κανονισμό Ε.Ε 2016/679 (Γενικό Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων) για την προστασία των φυσι-κών προσώπων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ε-λεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης /χρήστης /μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και να αρνηθεί να εγγραφεί ως μέλος.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπε-ριλαμβανομένης και της αμέλειας, o ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομέ-νων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Ορισμοί

«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ( "ΓΚΠΔ")» – κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, και κάθε αναφορά σε αυτόν θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την ε-θνική εφαρμοστική νομοθεσία.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ι-δίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυ-τότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή πε-ρισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολο-γική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η απο-θήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συν-δυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: είναι προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχουν πλη-ροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρη-σκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τη φυσική και πνευματική υγεία, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, και πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Λόγω της φύσης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας. Η ΠΑΕ ΑΕΚ επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δε-δομένα μόνο σύμφωνα με το νόμο.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υπο-βλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσω-πικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

«Συνεργάτες»: Φυσικά πρόσωπα με τα οποία η ΠΑΕ ΑΕΚ ενδέχεται να διατηρεί οποιαδή-ποτε επαγγελματική σχέση ή συμβατική σχέση ή συνεργασία.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέ-πονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.